Call 4 Materialen, dagbesteding en evenementen

Programma Klein Geluk

Indienen uiterlijk 3 oktober 2019 14:00 uur

 

Achtergrond programma

In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het programma Klein Geluk van FNO is in 2015 ontwikkeld om kleinere, welzijn gerelateerde projecten te financieren die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit tweejarige programma (2015 en 2016) met een totaalbudget van € 2 miljoen heeft ruim 200 projecten gefinancierd. Dit waren bijvoorbeeld snoezelruimtes, tovertafels, fietslabyrinten, duo fietsen, racerunners, de inrichting van buitenruimtes, materialen en activiteiten voor dagbesteding en evenementen.

Bekijk hier een overzicht van de resultaten van het tweejarige programma:

 

 

Na een uitermate positieve evaluatie is besloten om een vervolg programma Klein Geluk te ontwikkelen waarbij het geleerde van de vorige editie wordt meegenomen.

Iedereen wil graag gelukkig zijn. We doen van alles om gelukkig te worden en vermijden dingen die ons ongelukkig maken. We streven naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij we het gevoel hebben dat we grip op ons eigen leven hebben, kunnen meedoen in de samenleving en lekker in ons vel zitten. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit echter niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat deze mensen minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde Nederlander. Wij vinden dat een beperking of chronische ziekte een zinvol en waardevol leven niet in de weg mag staan. Het programma Klein Geluk van FNO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden.

 

Autonomie

Onder autonomie verstaan we de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te kunnen geven aan je leven en daaraan gerelateerd mogelijkheden die je hebt voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Sociale participatie

Participatie gaat over meedoen in de samenleving en kan allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen betreffen. Bij sociale participatie gaat het om het hebben van ongeorganiseerde sociale contacten met vrienden, kennissen en buurtgenoten en georganiseerde sociale contacten via verenigingen, clubs, kerken, et cetera.

 

Welbevinden

Binnen het programma wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van welbevinden, namelijk emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel welbevinden. Emotioneel welbevinden gaat om levenstevredenheid en positieve gevoelens zoals geluk, interesse en plezier in het leven. Fysiek welbevinden is een belangrijke basis om je goed te voelen en optimaal te kunnen functioneren. Het gaat daarbij om je gezondheid, mobiliteit en goede balans tussen lichamelijke inspanning/activiteit en ontspanning. Bij materieel welbevinden gaat het om toegang hebben tot materiële zaken die noodzakelijk zijn of die het leven makkelijker en leuker maken, zoals een eigen woonplek.

 

Doel programma

Het doel van het programma Klein Geluk is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarom ondersteunt Klein Geluk projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

 

Doel Call

(Met ‘Call’ bedoelen we: Call for proposals, een oproep tot het indienen van aanvragen die gedurende een periode van circa 6 weken wordt opengesteld.)

Dit is een oproep aan organisaties voor het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen. Via deze Call is FNO op zoek naar projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief beïnvloeden.

 

Doelgroep

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers, iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maakt. Externe prikkels en interventies zijn noodzakelijk om de ervaren kwaliteit van leven te vergroten.

 

Aanvragers

In deze Call kunnen subsidieaanvragen worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk die actief gericht zijn op het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Dit kunnen zorgaanbieders zijn, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, et cetera. Stichtingen die als primair doel hebben activiteiten te organiseren voor de doelgroep kunnen niet zelfstandig subsidie aanvragen. Een dergelijke aanvraag kan alleen in samenwerking met geïnteresseerde zorginstellingen worden gedaan.

 

Budget

Het totale budget voor het programma Klein Geluk is € 3 miljoen voor de periode 2018 t/m 2021. Voor deze Call voor materialen, dagbesteding of evenementen is € 194.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden. Daarnaast wordt matching gevraagd vanuit de eigen middelen van de organisatie.

 

Beoordeling

De subsidieaanvragen worden door de medewerkers van FNO beoordeeld waarbij de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor de uiteindelijke besluitvorming. Indien nodig zal een externe referent geraadpleegd worden. De ingediende aanvragen worden getoetst op de indieningscriteria, relevantie en kwaliteit. Zo zal er gekeken worden in hoeverre het beoogde project bijdraagt aan de programmadoelen. De focus ligt bij Klein Geluk op initiatieven gericht op toename van autonomie, sociale participatie en welbevinden van mensen met een langdurige beperking.

 

Prioritering

De ervaring leert dat er waarschijnlijk meer passende aanvragen worden ingediend dan er gehonoreerd kunnen worden. Daarom zal een onderlinge vergelijking van de aanvragen leiden tot prioritering van de te financieren projecten. De volgende aspecten van de aanvragen worden dan met elkaar vergeleken:

 • De verhouding tussen de projectkosten en de hoeveelheid verbetering van kwaliteit van leven die wordt gerealiseerd
 • Betrokkenheid van de doelgroep bij de aanvraag
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Aangevraagd budget per bereikte beneficiant
 • Percentage matching (financieel draagvlak extern of uit eigen organisatie)
 • Aard van de doelgroep
 • Datgene waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Aanvragende organisatie/locatie

 

Criteria voor indiening

Werkterrein

FNO subsidieert alleen projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd.

 

Private rechtspersonen

Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden ondersteund. We ondersteunen geen projecten aangevraagd door individuen.

 

Bestuur

De bestuursleden van de organisatie hebben onderling geen familiaire banden.

 

Start en einddatum project

Aanvragen van projecten die gestart zijn vóór het besluitvormingsmoment kunnen niet worden gehonoreerd. Het project moet binnen 6 maanden na toekenning starten en zijn afgerond vóór 1 februari 2021. Dit in verband met de duur van het programma Klein Geluk.

 

Duidelijk begin en einde

Wij ondersteunen alleen de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald aantal deelnemers of bezoekers of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of (indien passend binnen de looptijd van het programma) meerdere jaren, maar een helder einde is vereist.

 

Financieel

 • Het aangevraagde bedrag kan niet uit het eigen vermogen of uit reguliere financieringsstromen worden bekostigd.
 • Alleen kosten die direct te relateren zijn aan de beperking van de betreffende personen komen voor vergoeding in aanmerking. Daarbij is van belang dat de vraag naar het product of de activiteit vanuit de doelgroep zelf komt.
 • Subsidieaanvragen voor een (rolstoel)bus, tablets, telefoons et cetera worden niet in behandeling genomen. Dit omdat (aangepast) vervoer een taak van de gemeente is en telefoons niet specifiek zijn voor de doelgroep.
 • Inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling kunnen voor subsidie in aanmerking komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de betreffende doelgroep.
 • Een project kan alleen voor subsidie in aanmerking komen indien een deel van het benodigde bedrag wordt gematcht vanuit eigen middelen of andere fondsen. Hiervoor gelden onderstaande percentages:
  • Materialen en evenementen: minimaal 20 %
  • Activiteiten dagbesteding: minimaal 10 %
 • Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor operationele kosten van stichtingen of organisaties.
 • De subsidie is niet bestemd voor een geldlening.
 • De subsidie is niet bestemd voor bouwkosten.
 • De subsidie is niet bestemd voor onroerende zaken.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het is niet mogelijk om subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen.

 

Niet politiek of religieus

Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.

 

Frequentie van aanvragen

Een aanvrager mag voor eenzelfde type project, op dezelfde locatie, één keer binnen de looptijd van het programma een subsidieaanvraag indienen.

 

Planning

Klik om te vergroten:

call 4

 

Elektronische indiening

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend van 19 augustus tot 3 oktober 2019 14.00 uur. Hoe u digitaal een account kunt aanmaken, leest u in de toelichting op de website van FNO. Wij raden u aan om, voordat u de subsidieaanvraag elektronisch indient, deze goed na te lopen op onregelmatigheden. U kunt eventuele onvolkomenheden dan nog corrigeren.

 

Aanleveren van stukken

Via onze website vult u het aanvraagformulier in. Dit komt automatisch terecht bij de projectencoördinator van het programma. Het projectplan dient te voldoen aan het format zoals dat te vinden is op onze website. Projectplannen die niet voldoen aan het format worden niet in behandeling genomen.

Bij het definitief indienen van uw subsidieaanvraag wordt u gevraagd onderstaande stukken toe te voegen:

 1. een projectplan in het juiste format (zie achtergrondinformatie op de website);
 2. een projectbegroting volgens format (zie achtergrondinformatie op website);
 3. een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder zijn dan een jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting afkomstig is, dient de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aan te leveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te verwezenlijken resultaat;
 4. de meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie;
 5. actuele statuten van de aanvragende organisatie;
 6. indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband.
 7. Aanvragen ten behoeve van beweegtoestellen dienen vergezeld te worden door een trainingsschema dat ingezet wordt indien de beweegtoestellen zijn aangeschaft.
 8. Aanvragen ten behoeve van activiteiten dienen vergezeld te worden door een activiteitenschema dat wordt gevolgd vanaf de start van de activiteiten.

 

Verantwoording subsidiebijdrage

Binnen twee maanden na afronding van het project dient u uw subsidiebijdrage te verantwoorden. Dit doet u door het digitaal insturen van een eindrapportage. Een format voor deze eindrapportage vindt u op onze website. U kunt deze rapportage sturen naar kleingeluk@fondsnutsohra.nl. Na goedkeuring van deze eindverantwoording wordt de subsidie definitief omgezet in een gift.

 

Meer informatie

Achtergronddocumenten

Er zijn diverse documenten beschikbaar als achtergrondinformatie:

Programmatekst Klein Geluk

Achtergrond document Klein Geluk

Toelichting elektronisch indienen subsidieaanvragen

Format projectplan Klein Geluk

 

Inhoudelijke vragen

Houd de website van FNO in de gaten. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. Volg ook het Twitteraccount van FNO onder @FNOZorgvKansen. Voor meer inhoudelijke informatie over het programma kunt u zich richten tot Caroline Hop, via telefoonnummers 06 – 12430950, 085 – 0403260 of per e-mail: kleingeluk@fondsnutsohra.nl.

 

Technische vragen

Bij technische vragen betreffende het gebruik van het elektronisch indiensysteem neemt u contact op met de FNO-helpdesk. Deze is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur, tel. 085 – 0403260 (Ineke Monen), of per e-mail ineke_monen@fondsnutsohra.nl. Vermeld in uw email graag uw telefoonnummer zodat wij u zo nodig kunnen terugbellen.

 

Download deze Calltekst als PDF