Disclaimer

Iedere gebruiker die de website van FNO gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FNO kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Wij doen ons uiterste best om deze website accuraat en actueel te houden. Desalniettemin is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De door FNO verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

FNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. FNO aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voortkomt uit het gebruiken of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Privacy en persoonsgegevens

FNO legt uw gegevens vast. Zo kunnen we u informeren over voor u interessante ontwikkelingen van het fonds en verwante activiteiten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. FNO is gehouden aan de privacy-wetgeving. Indien u bezwaar heeft tegen de registratie van uw gegevens, kunt u dit aangeven via info@fnozorgvoorkansen.nl. Lees meer over privacy in de privacyverklaring van FNO.

FNO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud op andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d. waarnaar wij verwijzen op deze site of in de e-mailnieuwsbrieven.

Auteursrecht

FNO spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De website van FNO is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van FNO omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Het is toegestaan om voor een werkstuk een deel van de informatie (met uitzondering van foto’s) over te nemen met bronvermelding. De bron is dan FNO en publicatiedatum is dit jaar.

Hyperlinks

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar een pagina op deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van FNO nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij FNO van mening is dat de inhoud, uitstraling of reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van deze website of FNO schaadt.

E-mail

De inhoud van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. FNO staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Indien u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

Wijzigingen

FNO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, september 2015