Staatssecretaris van Rijn: Een rookvrije start voor ieder kind

Woensdag 29 juni heeft staatssecretaris van Rijn zijn plannen gepresenteerd voor het terugdringen van het aantal vrouwen dat rookt, voor, tijdens en na de zwangerschap. Het door het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO gefinancierde project PROMISE  van het Longfonds is onderdeel van dit traject.

Van alle zwangere vrouwen rookt 8,6 % dagelijks tijdens de gehele zwangerschap. Onder laagopgeleide zwangere vrouwen rookt 22% van de zwangere vrouwen dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. Van de zwangere vrouwen die wel stoppen met roken voor of tijdens de zwangerschap, blijkt 43 % 6 maanden na de bevalling weer te zijn begonnen met roken. Deze percentages liggen al jaren hoog.

Daarom zet het ministerie VWS een aantal gerichte acties in gaan zetten om de rookprevalentie onder deze groep terug te dringen. Naast het instellen van een taskforce en een publiekscampagne gericht op het versterken van sociale steun voor jonge ouders om te stoppen met roken, is er ook aandacht voor effectieve interventies voor het verminderen van roken bij  zwangere vrouwen in achterstandssituaties.

PROMISE

Het project PROMISE van het Longfonds is gericht op  actieve begeleiding van zwangere vrouwen in achterstandssituaties bij het stoppen met roken. Fonds NutsOhra ondersteunt PROMISE binnen het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Binnen PROMISE wordt o.a. met coachende gesprekstechnieken  en voorlichtingsmaterialen gericht op laaggeletterden ingezet op verminderen van roken. Het voorkomen van terugval na de bevalling krijgt in dit programma ook extra aandacht. Dit project zal worden uitgevoerd in drie regio’s in Nederland. Het Longfonds, het Trimbos Instituut en Pharos voeren dit project uit in samenwerking met beroepsverenigingen.