Start kansrijke projecten voor jongeren met een chronische aandoening

FNO investeert in zeven initiatieven voor jongeren

Voor veel jongeren zijn gezondheid en kwaliteit van leven niet vanzelfsprekend. FNO wil bij de groep jongeren van 0 tot 25 jaar met een chronische aandoening, zoals cystic fibrosis, diabetes en reuma, de kwaliteit van leven en hun toekomstperspectief vergroten. Het betreft ruim een half miljoen jongeren. Deze groep blijkt in de praktijk tegen een aantal maatschappelijke belemmeringen aan te lopen, zoals rond werk, school en sport. Via zijn begin dit jaar gestarte programma ‘Zorg én Perspectief’ wil het fonds aandacht vragen voor die barrières en oplossingen creëren. Vandaag zijn in dat kader zeven subsidieaanvragen toegekend, voor een bedrag van in totaal ruim 800.000 euro.

Ann Kusters, directeur bestuurder van FNO, is onder de indruk van de vele aanvragen die zijn ingediend: “Er zijn zo’n vijftig projecten met een grote diversiteit aan onderwerpen aangemeld. Dat geeft aan hoeveel noodzaak in het veld wordt ervaren om te investeren in een andere focus in de zorg voor deze kwetsbare groep jongeren. Niet de beperking, maar de jongere en zijn ontwikkeling moet centraal staan. Uiteindelijk hebben we ons bij de toekenning vooral laten leiden door de vraag of de doelgroep zelf actief betrokken is bij de opzet en straks de uitvoering van het project, of er wordt samengewerkt en of de structurele borging is geregeld. Er zijn nu zeven goede initiatieven uit gekomen, waarmee we met elkaar aan de slag gaan. Het gaat daarbij niet om eenmalige projecten, maar om kansrijke trajecten voor een beter maatschappelijk perspectief voor een breed spectrum van jongeren met een chronische aandoening”.

FNO wil met het Programma ‘Zorg én Perspectief’ kennis bundelen, good practices delen en integrale ontwikkelingsgerichte zorg voor deze groep jongeren bevorderen. Ten behoeve van het programma is een Jongerenpanel ingesteld. De zeven geselecteerde initiatieven omvatten een breed scala van thema’s. Zo worden hulpbehoefte scans ontwikkeld voor kinderen en voor tieners, waardoor zij zelf kunnen aangeven aan welke ondersteuning zij buiten het ziekenhuis behoefte hebben, binnen én buiten het medische domein. Meer kansen creëren in studie, sport en werk staat bij enkele andere projecten centraal. Een ander initiatief gaat over het inzetten van peer-buddy’s om de transitie voor de jongere naar volwassenzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het vergroten van participatie en zelfredzaamheid van jongeren zijn eveneens belangrijke thema’s.

De eerste resultaten worden al begin 2016 verwacht. Het fonds zet zich in om de behaalde resultaten en inzichten breed maatschappelijk en op beleidsniveau te delen om op korte termijn zicht te krijgen op de impact voor de doelgroep.