Werken bij

Vacatures

Kom jij ons versterken als Allround communicatiemedewerker?
Bekijk de vacature

Open sollicitaties

Stuur een mail naar info@fondsnutsohra.nl. We zien graag je bondige en originele motivatie én uitgebreid CV tegemoet. Wij nodigen je dan eventueel uit voor een kennismakingsgesprek of bewaren jouw gegevens tot er een relevante functie vrij komt. Je ontvangt daarvan altijd bericht.

Stageplaatsen

Stage lopen bij FNO kan. Als stagiair leer je het werk in de praktijk kennen. Maar ook wij als FNO hebben er wat aan. Stagiairs kijken met een frisse blik naar hoe FNO werkt en daar leren we van. We bieden meeloop- en onderzoeksstages. Stages duren bij ons minimaal drie maanden en maximaal een jaar.
Wil je stage lopen bij FNO? Stuur dan een e-mail naar info@fondsnutsohra.nl. Geef aan waarom je graag stage bij ons loopt, welk soort stage je voor je ziet, en wat je – vanuit je opleiding – voor FNO zou willen betekenen.

Beloningsbeleid

FNO heeft een eigen personeelsreglement. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur/bestuurder sluit aan bij de gedragscode van de FIN en valt binnen het kader ‘Richtlijn beloning van directeuren van Goede Doelen Nederland’. De niet-uitvoerend voorzitter en bestuursleden van het fonds ontvangen een vaste vergoeding per jaar voor hun tijd, aangevuld met een onkostenvergoeding per vergadering.

Lees verderSluiten

Publieksverslag 2018

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het publieksverslag van 2018 is weergegeven in de vorm van een infographic.

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie.

 
Het in 2015 gestarte programma Zorg én Perspectief is inmiddels met succes afgerond. Bekijk hier de resultaten van vier jaar Zorg én Perspectief.
 
Klik hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2018.
 
Nieuwsgierig naar onze programma’s, waar we in 2018 aan werkten en wat we de afgelopen tijd gedaan en geleerd hebben? Op de programmapagina’s vind je veel informatie:

Meer informatie over onze organisatie en de keuze voor deze meerjarenprogramma’s.
 
Samen met het bestuur van FNO (zie hieronder) kijk ik met trots terug op 2018 én de jaren daarvoor. We investeerden bewust niet in uitgebreide publieksverslagen per jaar, omdat bij onze meerjarenprogramma’s de activiteiten, resultaten en geleerde lessen zich niet aan het administratieve boekjaar houden. Via de programmapagina’s en diverse andere communicatiekanalen delen we regelmatig kennis en ervaringen, vertellen we over wat gaat komen en wat we geleerd hebben. Natuurlijk staan we u graag te woord als u een specifieke vraag heeft.
Hartelijke groet,
Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO
 
Bekijk hier het publieksverslag 2017
Bekijk hier het publieksverslag 2016

Lees verderSluiten

Bestuur

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Het bestuur bestaat, naast Ann Kusters als uitvoerend bestuurder, uit een niet-uitvoerende voorzitter en vier niet-uitvoerende leden:

 • Trienke Stellema, voorzitter + vicevoorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2022
  laatste termijn
 • Rudolf Bosveld, voorzitter financiële commissie – einddatum 31 december 2020
  laatste termijn
 • Wendela Hingst, voorzitter beleidscommissie – einddatum 31 december 2020
  laatste termijn
 • Mariëtte Keijser, lid beleidscommissie – einddatum 26 juni 2021
  herbenoembaar
 • Jeroen Schreur, lid financiële commissie – einddatum 31 december 2023
  laatste termijn
Lees verderSluiten

Historie

FNO is ontstaan in 1999, na de fusie van Delta Lloyd met NUTS OHRA Beheer. De geschiedenis van het fonds gaat echter al een kleine 200 jaar terug. Trouw aan de traditie van NUTS en OHRA, zet FNO de inkomsten uit het vermogen in voor verbeteringen in de gezondheidszorg. De rode draad daarbij is altijd geweest: het stimuleren van innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare situatie.

Maatschappelijke ontwikkeling als vertrekpunt
De geschiedenis van het Nuts ziekenfonds in Den Haag, een van de grondleggers van het fonds, gaat terug tot 1848. Tegen het einde van de achttiende eeuw ontstonden vanuit de Maatschappij tot nut van ’t Algemeen, instellingen die wilden bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van niet-kapitaalkrachtige mensen. Zo werden Nutsleeszalen en Nutsscholen opgericht, maar ook Nutsbanken en Nutsverzekeringen. Het Nuts ziekenfonds in Den Haag is ook ontstaan vanuit deze maatschappelijke visie.
 
Focus op gezondheidszorg
De andere grondlegger van het fonds – OHRA – werd in 1925 opgericht als de Onderlinge ziekteverzekering der Hoogere RijksAmbtenaren. In 1994 gingen NUTS en OHRA samen verder. Op het moment dat NUTS OHRA en Delta Lloyd in 1999 een fusie aangingen, besloten zij om de waarde die NUTS OHRA vertegenwoordigde, te beheren in een Goede Doelenfonds. Op deze manier konden de inkomsten uit het opgebouwde ‘maatschappelijk kapitaal’, weer terugvloeien naar waar dit voor was bedoeld: de gezondheidszorg. De vereniging NUTS OHRA werd voortgezet in een stichting en in de statuten werd vastgelegd dat de inkomsten uit het vermogen ten goede zouden komen aan projecten en initiatieven op het gebied van de gezondheidszorg.
 
Stevige rode draad
De Nederlandse gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld en ook FNO heeft flinke stappen gemaakt. Zo is het fonds sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een fonds met landelijke bekendheid. Niet alleen de continuïteit van de inkomsten, maar ook een heldere focus binnen de doelstelling, blijkt daarbij een stevige rode draad te zijn. Dit komt vooral doordat we consequent vasthouden aan een aantal uitgangspunten: zo blijft het fonds oog houden voor mensen in een kwetsbare situatie die zorg nodig hebben. Een belangrijk criterium hierbij is dat er voor deze projecten geen reguliere vorm van financiering mogelijk is. Dit maakt de projecten die met hulp van het fonds gefinancierd worden vaak uniek. Daarnaast zijn professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid kenmerkend voor FNO.
 
Meer dan alleen financiële ondersteuning
Dat steeds meer mensen het fonds weten te vinden, geeft vertrouwen in de lijn die is ingezet. Want het fonds richt zich niet alleen op het financieren van initiatieven waarvoor een aanvraag is ingediend, maar initieert ook zelf projecten. Niet het aanbod vanuit de zorg, maar de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zelf, staan centraal. Vanuit deze vragen brengt het fonds partijen bij elkaar en stimuleert een geïntegreerde aanpak. Zo heeft FNO altijd het verschil kunnen maken.
In 2015 heeft FNO, na jarenlange groei, de strategie aangepast en bij de financiële ondersteuning van projecten en initiatieven de focus gelegd op vier terreinen binnen de gezondheidszorg. FNO beoogt met deze focus met het beschikbare budget nog meer te kunnen betekenen voor mensen in een kwetsbare situatie.
 
De statutaire naam van FNO is: Stichting Fonds NutsOhra.
 
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het ondersteunen en nemen van initiatieven van projecten en activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg, die bijdragen aan de kwaliteit van het leven van mensen met een ziekte, beperking of een gezondheidsrisico, waaronder begrepen zorggerelateerde welzijnsprojecten en toegepast onderzoek;
b. het verlenen van subsidies aan projecten die leiden tot betere zorg;
c. het verwerven, beheren en exploiteren van financiële instrumenten en andere goederen, die in het kader van de doelstelling worden aangewend;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Lees verderSluiten

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Ook onderschrijft het Fonds de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Code Goed Bestuur).

Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Wij streven naar helderheid en transparantie. De publicatie sinds 2007 van onder meer het publieksjaarverslag is daar een blijk van.

Beleggingsbeleid

FNO is een vermogensfonds dat ernaar streeft het vermogen in stand te houden zodat ook op lange termijn programma’s gefinancierd kunnen worden. Belangrijkste uitgangspunt voor FNO is dat het de aandacht richt op de missie en de bestedingen van FNO. Om de missie te verwezenlijken financiert FNO diverse programma’s. Bovendien maakt FNO kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen (geïndexeerd 2018) wordt besteed.

FNO belegt het vermogen zodanig dat enerzijds het vermogen gemiddeld op lange termijn in stand blijft en anderzijds de bestedingen uit rendement gefinancierd kunnen worden.
FNO is een organisatie met een maatschappelijke missie. Voor FNO is het daarom een voorwaarde dat het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor het MVB-beleid zijn enerzijds gebaseerd op de missie van FNO en anderzijds op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt ervaren. Als vertrekpunt heeft FNO gekozen voor de principes van de United Nations Global Compact. FNO omarmt, ondersteunt en past deze principes zo veel mogelijk toe in het beleggingsbeleid.
Daarnaast is bewust gekozen voor passief beleggen tegen lage kosten.

Lees verderSluiten