Privacyverklaring

FNO, gevestigd aan James Wattstraat 100, 7e etage, 1097 DM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

FNO respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe FNO omgaat met uw gegevens.  

Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internet adres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens. 

FNO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Contactgegevens 

https://oud.fnozorgvoorkansen.nl

James Wattstraat 100, 7e etage 

1097 DM Amsterdam  

085 040 32 60 

Contactpersoon voor deze verklaring is Hestia Leiker, directiesecretaris.  

Zij is te bereiken via hestia.leiker@fnozorgvoorkansen.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

FNO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Bankrekeningnummer; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

 

Persoonsgegevens minderjarigen 

FNO verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fnozorgvoorkansen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

FNO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling of onkostenvergoeding; 
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van het indienen van een projectaanvraag; 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, bijvoorbeeld correspondentie ten behoeve van de subsidieovereenkomst of informatie over onze programma’s;  
 • FNO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; 
 • FNO volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte; 
 • FNO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten. 

 De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken, zijn: 

 • De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon.  
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.  
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

FNO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FNO) tussen zit.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

FNO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de termijn zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

FNO deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FNO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Daarnaast verstrekt FNO uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van het presenteren van projecten op onze website of andere communicatiedoeleinden. 

 

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door FNO) 

De websites van FNO kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. FNO zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

FNO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FNO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

 Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FNO. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fnozorgvoorkansen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

FNO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

FNO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fnozorgvoorkansen.nl. 

 

Wijzigingen 

FNO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.