Programma Klein Geluk

Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

 

Iedereen wil graag gelukkig zijn. We doen van alles om gelukkig te worden, en vermijden dingen die ons ongelukkig maken. We streven naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij we het gevoel hebben dat we grip op ons eigen leven hebben, kunnen meedoen in de samenleving en lekker in ons vel zitten. Voor mensen met een langdurige beperking is dit echter niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat deze mensen minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde Nederlander. Wij vinden dat een beperking of chronische ziekte een zinvol en waardevol leven niet in de weg mag staan. Daarom levert FNO met het programma Klein Geluk een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit kunnen alle soorten beperkingen zijn, somatisch, lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch.

 

Historie en kader

Vanaf de oprichting van FNO in 1999 is er in het beleid aandacht geweest voor kleinere, welzijn gerelateerde projecten die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen die zorgafhankelijk zijn. In 2015 heeft FNO de strategie aangepast en werd de focus gelegd op vier programma’s waarbinnen projecten en initiatieven financieel worden ondersteund. Het programma Klein Geluk is destijds als een van deze vier programma’s ontwikkeld om deze kleinere, welzijn gerelateerde projecten te kunnen blijven financieren. Het was een tweejarig programma (2015 en 2016) met een totaalbudget van € 2 miljoen, bedoeld voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Gedurende die 2 jaar zijn ruim 200 projecten gefinancierd, waaronder snoezelruimtes, tovertafels, fietslabyrinten, duo fietsen, racerunners, inrichting buitenruimtes, materialen en activiteiten dagbesteding, evenementen. Bekijk hier een impressie:

 

 

Het programma is in 2017 afgesloten met de Klein Geluk Show voor alle cliënten uit de doelgroep. Bekijk hier een impressie:

 

 

Dit programma is uitermate positief geëvalueerd.

Uit gesprekken met een aantal stakeholders is gebleken dat er nog steeds een grote behoefte is aan subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen. Door bezuinigingen is het budget hiervoor flink geslonken en zijn de organisaties vaak afhankelijk van externe fondsen zoals FNO. Daarnaast blijkt er ook behoefte te zijn aan financiering om een structurele verandering te bewerkstelligen waarmee de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid wordt verbeterd. Dit sluit goed aan bij de programmatische aanpak van FNO op dit moment.

Op basis van bovenstaande is gekozen om het programma Klein Geluk voort te zetten, waarbij het geleerde van de vorige editie en de actualiteiten zijn meegenomen.

 

Voor wie?

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Elke dag opnieuw, vaak een heel leven lang. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers, iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

 

Doel van dit programma

Het doel van het programma Klein Geluk is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat. Met het programma Klein Geluk wil FNO resultaten bereiken op de volgende manieren:

  1. Het verbeteren van kwaliteit van leven door subsidiëring van materialen, dagbesteding en evenementen;
  2. Het verbeteren van kwaliteit van leven door het bewerkstelligen van een structurele verandering. Het gaat hierbij om implementatie van bewezen methodes

 

Looptijd en budget

Het programma Klein Geluk start per 1 januari 2018 en wordt op 31 december 2021 afgerond. Het beschikbare budget is € 3 miljoen dat grotendeels in de eerste 3 jaren van het programma zal worden besteed.

 

Programmalijnen

Gekozen wordt voor de volgende twee programmalijnen:

  1. Subsidiëring van materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdragen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit wordt gerealiseerd door het uitschrijven van zes open calls (telkens twee per jaar) gedurende de eerste drie jaren van het programma. (Met ‘call’ bedoelen we: ‘call for proposals’, een oproep tot het indienen van aanvragen die gedurende een periode van circa 6 weken wordt opengesteld.) De eerste call zal op 1 januari 2018 openen.
  1. Bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit wordt gerealiseerd door het uitschrijven van drie open calls (elk jaar één m.u.v. het laatste jaar) op een specifiek thema. We noemen dit de thematische calls. De thema’s van deze calls en de uiteindelijke callteksten worden gedurende de loop van het programma, in overleg met de programmacommissie, door het bestuur vastgesteld.

 

Verwachte resultaten & impact

Op 31 december 2021 zijn de volgende resultaten bereikt:

  • Er zijn 6 calls uitgeschreven voor materialen, dagbesteding en evenementen. Minimaal 120 projecten hebben subsidie ontvangen. Minimaal 60.000 mensen met een langdurige beperking hebben meer kwaliteit van leven ervaren.
  • Er zijn 2 calls uitgeschreven voor specifieke thema(‘s) met als doel een structurele verandering teweeg te brengen. Deze resultaten zijn afhankelijk van de gekozen thema’s. Ze worden per call vooraf vastgesteld en achteraf geëvalueerd.
  • Er is een evenement georganiseerd voor alle doelgroepen van Klein Geluk.
  • De doelgroep is zelf actief betrokken bij het zichtbaar maken/de verspreiding van de resultaten en bij de administratie van het programma.

 

Werkwijze

De subsidie van het programma Klein Geluk wordt in een aantal rondes beschikbaar gesteld via een call. In onderstaand schema is weergegeven wanneer de verschillende calls naar verwachting geopend zullen worden, de eerste call opent op 1 januari 2018.

 

programmatekst klein geluk

 

Aanvragen

Werkt u voor een zorginstelling, organisatie of vereniging en wilt u subsidie aanvragen om de kwaliteit van leven van mensen uit de Klein Geluk doelgroep te verbeteren? Kijk dan op de website van FNO naar de verschillende callteksten. Daarin kunt u vinden hoe, wanneer, waarvoor en onder welke voorwaarden u een aanvraag kunt indienen. De criteria kunnen per call verschillen maar voor alle aanvragen geldt dat de wensen van de doelgroep zelf centraal staan en dat zij (behalve als dat echt niet mogelijk is) bij de aanvraag betrokken worden.

 

De rollen van FNO

De programmaleiding is in handen van een projectencoördinator en wordt ondersteund door een programmaondersteuner. De programmacommissie Klein Geluk adviseert het bestuur over het programma en in het bijzonder over de thematische calls.

 

Contactpersoon

Heeft u vragen? Caroline Hop kan u meer vertellen over Klein Geluk: caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl, 085 040 32 60, 06 124 309 50

 

Download deze programmatekst als PDF