Feest der herkenning

Feest van Herkenning

Over dit project

Het project Feest van Herkenning wilde een zinvolle en inspirerende dagbesteding bieden aan kwetsbare en/of vereenzaamde ouderen in de provincie Zeeland. Dit werd bewerkstelligd door hen laten meedoen aan de activiteiten van de bestaande vrijwilligersorganisatie Feest van Herkenning. Activiteiten waren lezingen en presentaties, herinneringssessies met behulp van ouderwetse voorwerpen of muziek en trainingssessies voor ouderen die als faciliterende vrijwilligers optraden. Het project werd gedragen door Feest van Herkenning en de afdeling Metamedica van VUmc.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Resultaten

Feest van Herkenning is een Zeeuwse stichting die door middel van herinneringsbijeenkomsten bijdraagt aan het welzijn en de veerkracht van ouderen in de provincie Zeeland. De stichting wordt gedragen door ouderen zelf, die het Zeeuws erfgoed als verbindingsmiddel zien voor oudere en jonge bewoners van Zeeland.

In samenwerking met dertien Zeeuwse musea hebben vrijwilligers themakoffers samengesteld, die gevuld waren met ouderwetse voorwerpen. De vrijwilligers namen deze koffers mee naar bijeenkomsten met kwetsbare en vitale ouderen en ouderen met dementie. Door het delen van herinneringen wilde het project meer thuiswonende ouderen bereiken en bij de activiteiten van de stichting betrekken. Daarnaast wilde het project ouderenparticipatie stimuleren, zodat ouderen zich de eigenaren en de uitvoerders van de nieuwe ideeën en projecten voelen. Daarom is participatief actieonderzoek gekozen als werkwijze voor het project. Het project is met en door ouderen zelf uitgevoerd.

Feest van Herkenning leverde de volgende resultaten op:

• 530 Thuiswonende ouderen hebben meegedaan aan inspirerende herinneringsbijeenkomsten.
• De stichting mocht meer dan vijftig nieuwe vrijwilligers verwelkomen (verdubbeling van het oorspronkelijke aantal); dertig vrijwilligers hebben actief deelgenomen aan de activiteiten van het project.
• Het project heeft een spin-off gekregen in de vorm van de gratis Zeeuws-brede krant Zeeuws Weerzien; een participatie- en verbindingsmiddel in het dunbevolkt gebied.
• Op basis van de werkwijze is de WIP-methode geformuleerd, die de rol van vrijwilligerswerk laat zien in relatie tot de kwetsbaarheid en veerkracht van ouderen.
• De eindconferentie, waar de resultaten van het project zijn gepresenteerd, heeft 170 bezoekers getrokken.
• In opdracht van het projectteam is een korte film gemaakt, waarin de kernactiviteiten van de stichting en van het project in beeld worden gebracht.

Er is een methodologie opgesteld die als heldere en overdraagbare werkwijze kan dienen voor toepassing in andere (krimp)gebieden. Lees het onderzoeksverslag: Meedoen is meetellen

Projectlocatie

Zeeland
Nederland

1
Zeeland
Nederland

Contact

Organisatie

VUmc

Projectleider

Elena Bendien

In de krant