Thema school

Onderwijs op maat voor jongeren met chronische aandoening

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening ervaren drempels bij het volgen van onderwijs. Zowel in het primair en voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs van MBO, HBO en universiteit. Bijvoorbeeld concentratieproblemen, te weinig tijd voor tentamens en opdrachten, onbegrip, lange dagen en ontoegankelijke lokalen. Ook sociale contacten zijn vaak lastiger aan te gaan en te onderhouden voor jongeren met een chronische beperking.

Onderwijsinstellingen bieden niet altijd voldoende aanpassingen en hulpmiddelen. Verbeteringen zijn nodig om het welzijn van álle scholieren en studenten te garanderen, zodat ook kinderen en jongeren met een chronische aandoening vanuit een passende onderwijsplek optimaal kunnen participeren op school. FNO vraagt aandacht voor deze problematiek, ook in de politiek. Bijvoorbeeld door het benadrukken van het belang van het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs en de Wet Gelijke Behandeling.

Achtergronddocumenten thema school
FNO-Factsheet-school.pdf
FNO-brief-Jongerenpanel-school.pdf
FNO Position paper school
Rapport-jongeren-met-een-chronische-aandoening-in-het-onderwijs.pdf
FNO-20-drempels-onderwijs.pdf
Factsheet school VJi
Position Paper JongerenTop 2019

Thema werk

Passend werk voor jongeren met chronische aandoening

Jongeren met een chronische aandoening die gaan werken, hebben vaak problemen een baan te vinden en volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt. Ze vinden moeilijker een stageplek of een betaalde bijbaan en na hun school hebben ze minder kans op betaald werk. Hun aandoening kan een reden zijn om een baan niet te krijgen of voor ontslag. Overheidsinformatie over rechten en plichten van jongeren met een chronische aandoening die werk zoeken, is moeilijk te vinden en te begrijpen.

FNO vraagt aandacht voor deze problematiek, ook in de politiek. De arbeidsmarkt met alle regelingen rond Wajong, loondispensatie en Participatiewet zorgt bij jongeren voor onzekerheid over hun financiële toekomst. FNO is voorstander van de Transitieroute, een per MBO-student op maat gemaakt plan met afspraken in het jaar vóór en ná afronden van de studie. Ook willen we een no-risk polis voor álle jongeren met een chronische aandoening, voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Achtergronddocumenten thema werk
FNO-Factsheet-werk.pdf
FNO-Brief-Jongerenpanel-werk.pdf
FNO Position paper werk
Positionpaper-petitie-no-risk-polis-ZeP-en-Emma-at-work.pdf
190121-petitietekst-no-risk-polis- ZeP-en-Emma-at-work.pdf
Werken met NAH.pdf
Factsheet werk VJi.pdf

 

Thema sport

Passend sportaanbod voor jongeren met chronische aandoening

Jongeren met een chronische aandoening willen ook sporten en bewegen. Toch bewegen en sporten ze minder dan hun gezonde leeftijdsgenoten en zijn mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking minder vaak lid van een sportclub. De kosten van deelname aan sport vormen een belemmering, net als het ontbreken van het juiste sportaanbod in de buurt en het gebrek aan vervoersmogelijkheden. Lang niet alle sportlocaties in Nederland bieden faciliteiten voor aangepast sporten.

Kinderen met een chronische aandoening bewegen tot twaalf jaar net zoveel als hun gezonde leeftijdgenoten, daarna lopen zij een achterstand op. Kinderen in het speciaal onderwijs sporten veel minder dan kinderen in het regulier onderwijs. FNO vraagt aandacht voor deze problematiek, ook in de politiek.

Achtergronddocumenten thema sport
FNO-Factsheet-sport.pdf
FNO-brief-Jongerenpanel-sport.pdf
FNO Position paper sport
Factsheet sport VJi

Thema zorg

Zorg op maat voor jongeren met chronische aandoening

Jongeren met een chronische aandoening ervaren drempels in de zorg. Zo is de overgang (of transitie) van kindzorg naar volwassenenzorg rond hun achttiende verjaardag vaak te abrupt. Sommige jongeren verdwijnen daardoor zelfs van de radar. FNO wil hier met een Kwaliteitstandaard Transitie in Zorg verandering in brengen. Ontwikkelingsgerichte zorg laat jongeren geleidelijk de verantwoordelijkheid en regie nemen over hun eigen ziekteproces.

Jongeren met een chronische beperking zijn vaker depressief en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Daarom moet psychosociale zorg, als onderdeel van een holistische benadering, beschikbaar zijn als jongeren dit nodig hebben. FNO vraagt aandacht voor zorg op maat, ook in de politiek. Door zorg aan te passen aan de behoeftes van de jongeren zelf, verbetert hun toekomstperspectief en daarmee hun mogelijkheid om volwaardig te participeren in de samenleving.

Achtergronddocumenten thema zorg
FNO-Factsheet-zorg.pdf
Tien-punten-programma-Betere transitie-in-medische-zorg.pdf
FNO-brief-Jongerenpanel-zorg.pdf
FNO Position paper zorg
Overzicht-van-Nederlands-onderzoek-rond-transitie-in-zorg.pdf
Factsheet zorg VJi

Thema kracht

Eigen kracht jongeren met chronische aandoening

In het FNO-programma Zorg én Perspectief staat de kracht van jongeren en hun ontwikkeling centraal en niet de beperking door hun chronische aandoening. Waar elke jongere een eigen weg moet zien te vinden in relaties, sport, school en werk, is maatschappelijke en sociale participatie voor jongeren met een chronische beperking vaak nog lastiger. FNO wil de kansen vergroten van jongeren met een chronische aandoening of beperking om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen, zodat zij vanuit eigen kracht zichzelf en hun talenten kunnen ontplooien.

De vraag van de jongeren is altijd het vertrekpunt. Vandaar de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZeP in het programma heeft. Er wordt nog te veel óver en niet mét jongeren gesproken. Om de ervaringen van de jongeren zélf mee te nemen in projecten en onderzoek is met steun van FNO de participatiematrix ontwikkeld.

Achtergronddocumenten thema kracht
FNO-Factsheet-kracht.pdf
Het-kan-anders-Ervaringsverhalen-van-jongeren-met-een-chronische-aandoening.pdf
Het-kan-ook-zo-Projecten-voor-en-door-jongeren-met-een-chronische-aandoening.pdf
Animatie participatiematrix
Factsheet participatiematrix.pdf
Factsheet kracht VJi

Algemene informatie

Het doel van het FNO-programma Zorg én Perspectief is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal.

Het programma ondersteunt projecten die bijdragen aan sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg. ZeP heeft ook als doel deze thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Hieronder zijn diverse programmadocumenten met achtergrondinformatie te downloaden, zoals de programmatekst, een factsheet en het ZeP-logo.

Algemene documenten programma Zorg én Perspectief
Logo-FNO-Zorg-en-perspectief
Achtergrond-Zorg-en-perspectief.pdf
Factsheet-FNO-Zorg-en-perspectief.pdf
Programmatekst-Zorg-en-perspectief.pdf
Onderzoeksrapport: ‘Een actueel perspectief op leven met een chronische aandoening’
Factsheets Verwey-Jonker Instituut
Factsheet omvang en samenstelling
Factsheet toekomst
Overkoepelend evaluatie-onderzoek Programma Zorg én Perspectief
Factsheet Jongerenparticipatie Nivel
Position paper ‘Kansen en belemmeringen voor jongeren’