Home Zorg én Perspectief Inclusief onderwijs in Nederland

Onderwijs voor álle kinderen en jongeren

Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. De verplichting om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven is er. Nu de uitwerking nog.

Op verzoek van de Tweede Kamer (motie aangenomen op 4 juli 2019) gaat de regering aan de slag met het bouwen van een brede coalitie van leraren, schoolleiders, leerlingen, ouders, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg, om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen.

 

Tijd voor actie

De jongeren uit het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief denken, als ervaringsdeskundigen, graag mee over hoe inclusief onderwijs er in Nederland uit kan zien. Samen met Defence for Children zetten we ons in voor het realiseren van inclusief onderwijs, dat immers een kinderrecht is.

Lees het magazine

Stilstaan is geen optie

Adriana van
Dooijeweert
Voorzitter College voor
de Rechten van de Mens

Wat is inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen welkom zijn en niemand wordt buitengesloten vanwege zijn achtergrond of beperking. Een toegankelijke school die elk kind onderwijs op maat biedt, met de ondersteuning en zorg die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling. Inclusief onderwijs omvat alle onderwijsniveaus, van primair en voortgezet onderwijs tot aan het MBO, de hogescholen en de universiteiten.

Oproep: Taskforce Inclusief onderwijs

FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief en Defence for Children roepen de minister van Onderwijs op inclusief onderwijs in Nederland te realiseren. We vragen haar hiervoor een Taskforce Inclusief Onderwijs in te stellen in nauwe samenwerking met haar collega-bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met als taak het zo snel mogelijk opstellen van een realistisch implementatieplan voor de transformatie naar een inclusief onderwijssysteem.

Magazine Inclusief onderwijs in Nederland

In het magazine Inclusief onderwijs in Nederland worden daartoe tien concrete stappen in de goede richting voorgesteld. Deze stappen zijn in lijn met de adviezen die zijn verzameld tijdens het symposium Samen op weg naar inclusief onderwijs op maandag 1 juli 2019.

Lees het magazine

Opdat niet alleen de school, maar ook de samenleving als geheel inclusief is.

Femke van Zoggel
Voorzitter FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Waarom is het tijd voor actie?

In artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap staat het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De regering is aan zet om van passend onderwijs stapsgewijs inclusief onderwijs te maken. Drie jaar na ratificatie van het Verdrag is er nog geen beweging naar inclusief onderwijs op gang gekomen, zo blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’. Sterker nog, de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en het aantal thuiszitters binnen het systeem van passend onderwijs staan haaks op het recht op inclusief onderwijs.

Een grote groep kinderen en jongeren met gedragsproblemen, een psychische aandoening of een verstandelijke beperking wordt uitgesloten van regulier onderwijs of onderwijs in het geheel. Ook leerlingen en studenten met een lichamelijke beperking of chronische aandoening ontvangen vaak niet de ondersteuning en het maatwerk dat zij nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan het onderwijs.